Convocatòries públiques de la Facultat

[sempre] Adquisició de bibliografia bàsica recomenada a les guies docents

Es manté oberta la sol·licitud d'adquisició d'exemplars de llibres recomanats als estudiants com a bibliografia bàsica a les guies docents de les assignatures dels estudis de la Facultat de Ciències amb la finalitat d'actualitzar i ampliar el fons de la Biblioteca de la UIB.

Els sol·licitants han de ser els professors responsables d’assignatures de grau d’algun dels estudis adscrits a la Facultat. La sol·licitud s’ha d'enviar per correu electrònic a la Secretària de la Facultat de Ciències, indicat el títol, l'autor, l'editorial, l'any de publicació i l'ISBN de l'obra així com el nom i el codi de l'assignatura on es recomana com a bibliografia bàsica i el nombre d'exemplars estimats necessaris. De manera general, estarà justificat sol·licitar dos exemplars per cada 50 alumnes i assignatura.

Tres pics per any acadèmic, la Comissió de Direcció del Centre juntament amb l'assessorament de la cap de la Biblioteca del Mateu Orfila i Rotger aprovarà les despeses sol·licitades. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé a la distribució es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries),  el número d'alumnes, la qualitat i el grau d'actualització, així com la disponibilitat pressupostària i la valoració de la coherència del fons en el seu conjunt, prestant especial atenció a les carències existents i la possibilitat del format electrònic. La comissió podrà demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses.

Les despeses aprovades seran comunicades als sol·licitants i publicades a la web de la Facultat de Ciències, moment a partir del qual el Servei de Biblioteca i Documentació podrà començar a tramitar el subministrament.

Publicat el 18/01/2022.
 

[22/07] Ajuts per activitats dirigides a l'alumnat

La Facultat de Ciències amb la finalitat de promoure l'organització, durant l'any acadèmic 2022-2023, d’activitats formatives o de difusió científica dirigides al seu alumnat estableix uns ajuts que poden demanar els docents d’algun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències que valorarà i resoldrà la Comissió de Direcció del centre atenent a la rellevància i viabilitat de l'activitat.

La sol·licitud, adreçada a la Sra. Secretària General de la UIB, s’haurà de presentar via telemàtica mitjançant <instància genèrica> a la seu electrònica de la Universitat. El titular hi haurà de fer constar que reuneix els requisits per demanar un dels AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIFUSIÓ CIENTÍFICA de la Facultat de Ciències, demanar de participar-hi i adjuntar-hi l'annex I de la convocatòria complimentat.

Les sol·licituds es podran presentar de l’15 de juliol al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. Les sol·licituds fora d’aquest termini no seran admeses.

[22/06] Tancada - Despeses per activitats pràctiques curriculars (Primer semestre)

A la reunió de la Junta de Facultat del 1 de juny del 2022 es va consignar el pressupost de 2022 per despeses derivades de les activitats pràctiques curriculars per semestre i estudis. Així mateix, es va establir un programa de reparació, reposició i actualització d’equipament científic docent.

S'obri el termini de l'15 de juny al 15 de juliol, ambdós  inclosos, fins a les 13 h (CET) com a hora màxima, per la sol·licitud de despeses derivades de les activitats pràctiques del primer semestre de l'any acadèmic 2022-23 lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències.

El professor responsable de cada assignatura amb activitats pràctiques, o la persona que delegui, podrà enviar el full de càlcul degudament complimentat als Caps d'Estudis en el termini establert. Les despeses podran incloure espècimens d'experimentació o demostració, material fungible i reactius de laboratori, petit equipament de laboratori (reparació, substitució i nova compra d'equipament) i despeses associades a les sortides de camp i ús d'altres instal·lacions.

En un temps prudencial, la Comissió de Direcció del Centre aprovarà les despeses sol·licitades a proposta dels Caps d’Estudis. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé a la distribució es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries), el número d'hores i el número d'alumnes, així com el grau d'especialització de les pràctiques. La comissió o els Caps d'Estudi podran demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses. Les despeses aprovades seran comunicades pels Caps d’Estudis als sol·licitants, en còpia al Degà.

Un cop comunicades les despeses derivades de les activitats pràctiques lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències, els sol·licitants podran començar a tramitar el subministrament o la prestació de serveis sol·licitada fent la obligatòria sol·licitud de contracte menor o de material de laboratori homologat1 (enllaç https://mlaboratori.csuc.cat/) per UIBdigital, a càrrec de l’analítica comptable indicada pels Caps d'Estudis, a l'àrea administratius del Centre  i indicar a observacions la referencia indicada pel cap d’estudis i el nom de l’assignatura d’acord amb el procediment de tramitació vigent. Les sol·licituds de contracte menor es podran fer fins el 15 de novembre de 2022.

Un cop lliurats el bé o realitzat el servei de conformement el sol·licitant ho comunicarà a l'àrea de gestió econòmica dels serveis administratius del Centre per correu electrònic (comptabilitat.ciencies@uib.es).

1 En el cas de sol·licitar material de laboratori homologat a la sol·licitud heu de triar l’opció “Comandes corresponents a despeses de quantia inferiors a 15.000 €, o a 50.000 € si són del programa 541A, no imputades a projectes de recerca“.

Publicat el 13/06/2022.
 

[21/12] Tancada - Despeses per activitats pràctiques curriculars (Segon semestre)

S'obri el termini del 16 de desembre de 2021 al 17 de gener de 2022, ambdós  inclosos, fins a les 13 h (CET) com a hora màxima, per la sol·licitud de despeses derivades de les activitats pràctiques del segon semestre de l'any acadèmic 2021-22 lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències. El professor responsable de cada assignatura amb activitats pràctiques, o la persona que delegui, podrà enviar el full de càlcul degudament complimentat als Caps d'Estudis en el termini establert.

Les despeses podran incloure espècimens d'experimentació o demostració, material fungible i reactius de laboratori, equipament de laboratori (reparació, substitució i nova compra d'equipament) i despeses associades a les sortides de camp i ús d'altres instal·lacions.

En un temps prudencial, la Comissió de Direcció del Centre aprovarà les despeses sol·licitades a proposta dels Caps d’Estudis. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries), el número d'hores i el número d'alumnes, així com el grau d'especialització de les pràctiques. La comissió o els Caps d'Estudi podran demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses. Les despeses aprovades seran comunicades pels Caps d’Estudis als sol·licitants.

Un cop comunicades les despeses derivades de les activitats pràctiques lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències, els sol·licitants podran començar a tramitar el subministrament o la prestació de serveis sol·licitada fent la obligatòria sol·licitud de contracte menor o de material de laboratori homologat1 (enllaç https://mlaboratori.csuc.cat/) per UIBdigital, a càrrec de l’analítica comptable indicada pels Caps d'Estudis, a l'àrea administratius del Centre  i indicar a observacions la referencia indicada pel cap d’estudis i el nom de l’assignatura d’acord amb el procediment de tramitació vigent. Les sol·licituds de contracte menor es podran fer fins el 15 de maig de 2022.

Un cop lliurats el bé o realitzat el servei de conformement el sol·licitant ho comunicarà a l'àrea de gestió econòmica dels serveis administratius del Centre per correu electrònic (comptabilitat.ciencies@uib.es).

1 En el cas de sol·licitar material de laboratori homologat a la sol·licitud heu de triar l’opció “Comandes corresponents a despeses de quantia inferiors a 15.000 €, o a 50.000 € si són del programa 541A, no imputades a projectes de recerca“.

Publicat el 15/12/2021.
 

[21/10] Resolució - Ajuts per activitats dirigides a l'alumnat

La Facultat de Ciències amb la finalitat de promoure l'organització, durant l'any acadèmic 2021-2022, d’activitats formatives o de difusió científica dirigides al seu alumnat estableix uns ajuts que poden demanar els docents d’algun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències que valorarà i resoldrà la Comissió de Direcció del centre atenent a la rellevància i viabilitat de l'activitat.

Les sol·licituds (annex I de la convocatòria), dirigida a la Sra. Secretària General de la UIB, es podran presentar del 1 al 22 d’octubre de 2021, mitjançant instància general al registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears exposant que reuniu els requisits per sol·licitar un dels AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIFUSIÓ CIENTÍFICA de la Facultat de Ciències, demanant participar-hi i adjuntant el document complimentat. S'estableix les 13:00h (CET) com a hora màxima pel lliurement de les sol·licituds.

Resolució

Resolució de dia 23 de novembre de 2021 per la qual s'atorguen provisionalment els ajuts
 

[21/06] Tancada - Despeses per activitats pràctiques curriculars (Primer semestre)

A la reunió de la Junta de Facultat del 22 de gener del 2021 és va consignar el pressupost de 2021 per despeses derivades de les activitats pràctiques curriculars per semestre i estudis. Així, s'obri el termini de l'1 de juny al 16 de juliol, ambdós  inclosos, fins a les 13 h (CET) com a hora màxima, per la sol·licitud de despeses derivades de les activitats pràctiques del primer semestre de l'any acadèmic 2021-22 lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències.

Les despeses podran incloure espècimens d'experimentació o demostració, material fungible i reactius de laboratori, equipament de laboratori (reparació, substitució i nova compra d'equipament) i despeses associades a les sortides de camp i ús d'altres instal·lacions.

El professor responsable de cada assignatura amb activitats pràctiques, o la persona que delegui, podrà enviar el full de càlcul degudament complimentat als Caps d'Estudis en el termini establert. En un temps prudencial, la Comissió de Direcció del Centre aprovarà les despeses sol·licitades a proposta dels Caps d’Estudis. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé a la distribució es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries), el número d'hores i el número d'alumnes, així com el grau d'especialització de les pràctiques. La comissió o els Caps d'Estudi podran demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses. Les despeses aprovades seran comunicades pels Caps d’Estudis als sol·licitants, en còpia al Degà.

Un cop comunicades les despeses derivades de les activitats pràctiques lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències, els sol·licitants podran començar a tramitar el subministrament o la prestació de serveis sol·licitada fent la obligatòria sol·licitud de contracte menor o de material de laboratori homologat per UIBdigital, a càrrec de l’analítica comptable indicada pels Caps d'Estudis, a l'àrea administratius del centre d’acord amb el procediment de tramitació vigent.

En el cas de sol·licitar material de laboratori homologat (enllaç https://mlaboratori.csuc.cat/) a la sol·licitud per UIBdigital heu de triar l’opció “Comandes corresponents a despeses de quantia inferiors a 15.000 €, o a 50.000 € si són del programa 541A, no imputades a projectes de recerca“ i indicar a observacions la referencia indicada pel cap d’estudis i el nom de l’assignatura. 

Les sol·licituds de contracte menor es podran fer fins el 15 de novembre de 2021. Un cop lliurats el bé o realitzat el servei de conformement el sol·licitant ho comunicarà a l'àrea de gestió econòmica dels serveis administratius del Centre per correu electrònic (comptabilitat.ciencies@uib.es).

Publicat el 20/07/2021.
 

[21/06] Tancada - Adquisició de llibres (any acadèmic 2021-22)

A la reunió de la Junta de Facultat del 22 de gener del 2021 és va consignar el pressupost de despeses per a l'adquisició de llibres. Així, s'obri el termini de l'1 de juny al 16 de juliol, ambdós  inclosos, fins a les 13 h (CET) com a hora màxima, per la sol·licitud de despeses per a l'adquisició de llibres recomanats als estudiants com a bibliografia bàsica a les guies docents de les assignatures dels estudis de la Facultat de Ciències l'any acadèmic 2021-22 i que no formen part del fons de la Biblioteca de la UIB.

Els sol·licitants han de ser els professors responsables d’assignatures de grau d’algun dels estudis adscrits a la Facultat. La sol·licitud s’ha d'enviar per correu electrònic a na Miquela Nadal, cap de la Biblioteca del Mateu Orfila i Rotger, indicat el títol, l'autor, l'editorial, l'any de publicació i l'ISBN de l'obra així com el nom i el codi de l'assignatura on es recomana com a bibliografia bàsica i el nombre d'exemplars estimats necessaris. De manera general, estarà justificat sol·licitar dos exemplars per cada 50 alumnes i assignatura. La cap de la biblioteca completarà la informació sobre el preu, la disponibilitat i la possibilitat de format electrònic.

En un temps prudencial, la Comissió de Direcció del Centre juntament amb l'assessorament de la cap de la biblioteca aprovarà les despeses sol·licitades. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé a la distribució es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries),  el número d'alumnes, la qualitat i el grau d'actualització, així com la valoració de la coherència del fons en el seu conjunt, prestant especial atenció a les carències existents i la possibilitat del format electrònic. La comissió podrà demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses.

Les despeses aprovades seran comunicades pels Caps d’Estudis als sol·licitants i publicades a la web de la Facultat de Ciències, moment a partir del qual el Servei de Biblioteca i Documentació podrà començar a tramitar el subministrament.

Publicat el 28/05/2021.
 

[21/05] Resolució - Ajuts per col·laborar en activitats i accions del centre

La Facultat de Ciències ofereix:

 • Un ajut per col·laborar en activitats i accions de divulgació de la ciència del centre, concretament a identificar i classificar instrumental físic per a l’exposició permanent de l'edifici Mateu Orfila i Rotger, col·locar l’instrumental a les vitrines i elaborar fitxes informatives de l'instrumental més rellevant.
 • Tipus: Borsa d’ajut per a l’estudi.
  Dirigit a: Estudiants matriculats durant el curs 2020-21 al grau de Física.
  Durada: del 19 de juliol al 30 de setembre de 2021 (150 hores).
  Quantia total: 360 euros.
  Termini de sol·licitud: del 31 de maig al 7 de juny de 2021.
  Resolució: 10 de juny de 2021

 • Un ajut per col·laborar en activitats i accions d’internacionalització del centre, que es concreten en la traducció al castellà i a l’anglès de la pàgina web i en l’elaboració de materials i vídeos de divulgació.
 • Tipus: Borsa d’ajut per a l’estudi.
  Dirigit a: Estudiants matriculats durant el curs 2020-21 a un estudi oficial (preferentment, als estudis de grau de la Facultat de Ciències).
  Durada: del 1 de juliol al 30 de novembre de 2021 (300 hores).
  Quantia total: 720 euros.
  Termini de sol·licitud: del 31 de maig al 7 de juny de 2021.
  Resolució: 11 de juny de 2021

Les sol·licituds s’han de presentar als serveis administratius del centre, a través de la cita prèvia.

[21/01] Resolució - Ajuts per activitats dirigides a l'alumnat (Segon termini)

La Facultat de Ciències amb la finalitat de promoure l'organització, durant l'any acadèmic 2020-2021, d’activitats formatives o de difusió científica dirigides al seu alumnat estableix uns ajuts que poden demanar els docents d’algun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències (Convocatòria 2020FC01) que valorarà i resoldrà la Comissió de Direcció del centre atenent a la rellevància i viabilitat de l'activitat.

Les sol·licituds (annex I de la convocatòria) es podran presentar del 11 al 18 de gener de 2021, mitjançant instància general al registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears exposant que reuniu els requisits per sol·licitar la convocatòria 2020FC01 de la Facultat de Ciències, demanant participar-hi i adjuntant el document complimentat. S'estableix les 13:00h (CET) com a hora màxima pel lliurement de les sol·licituds.

Resolució

Resolució de dia 23 de febrer de 2021 per la qual s'atorguen provisionalment els ajutsDocument recent

 

[20/12] Tancada - Despeses per activitats pràctiques curriculars (Segon semestre)

S'obri el termini per la sol·licitud de despeses derivades de les activitats pràctiques del segon semestre de l'any acadèmic 2020-21 lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències.

Les despeses podran incloure espècimens d'experimentació o demostració, material fungible i reactius de laboratori, equipament de laboratori (reparació, substitució i nova compra d'equipament) i despeses associades a les sortides de camp i ús d'altres instal·lacions.

El professor responsable de cada assignatura amb activitats pràctiques, o la persona que delegui, podrà enviar el full de càlcul degudament complimentat als Caps d'Estudis abans de les 13:00h (CET) del 15 de gener de 2021. En un temps prudencial, la Comissió de Direcció del Centre aprovarà les despeses sol·licitades a proposta dels Caps d’Estudis. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé a la distribució es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries), el número d'hores i el número d'alumnes, així com el grau d'especialització de les pràctiques. La comissió o els Caps d'Estudi podran demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses.

Les despeses aprovades seran comunicades pels Caps d’Estudis als sol·licitants, en còpia al Degà.

Un cop comunicades les despeses derivades de les activitats pràctiques lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències, els sol·licitants podran començar a tramitar el subministrament o la prestació de serveis sol·licitada fent la obligatòria sol·licitud de contracte menor o de material de laboratori homologat per UIBdigital, a càrrec de l’analítica comptable indicada pels Caps d'Estudis, a l'àrea administratius del centre d’acord amb el procediment de tramitació vigent.

En el cas de sol·licitar material de laboratori homologat (enllaç https://mlaboratori.csuc.cat/) a la sol·licitud per UIBdigital heu de triar l’opció “Comandes corresponents a despeses de quantia inferiors a 15.000 €, o a 50.000 € si són del programa 541A, no imputades a projectes de recerca“ i indicar a observacions la referencia indicada pel cap d’estudis o el nom de l’assignatura. Document recent

Les sol·licituds de contracte menor es podran fer fins el 30 d'abril de 2021. Un cop lliurats el bé o realitzat el servei de conformement el sol·licitant ho comunicarà a l'àrea de gestió econòmica (comptabilitat.ciencies@uib.es) dels serveis administratius del Centre.

 

Publicat el 26/02/2021.
 

[20/10] Resolució - Ajuts per activitats dirigides a l'alumnat (Primer termini)

La Facultat de Ciències amb la finalitat de promoure l'organització, durant l'any acadèmic 2020-2021, d’activitats formatives o de difusió científica dirigides al seu alumnat estableix uns ajuts que poden demanar els docents d’algun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències (Convocatòria 2020FC01) que valorarà i resoldrà la Comissió de Direcció del centre atenent a la rellevància i viabilitat de l'activitat.

Les sol·licituds (annex I de la convocatòria) es podran presentar en del 1 al 8 d’octubre de 2020, mitjançant instància general al registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears exposant que reuniu els requisits per sol·licitar la convocatòria 2020FC01 de la Facultat de Ciències, demanant participar-hi i adjuntant el document complimentat. S'estableix les 13:00h (CET) com a hora màxima pel lliurement de les sol·licituds.

Resolució

Resolució de dia 19 d'octubre de 2020 per la qual s'atorguen provisionalment els ajuts
 

[20/07] Tancada - Despeses per activitats pràctiques curriculars (Primer semestre)

A la reunió de la Junta de Facultat del 29 de gener del 2020 és va consignar el pressupost de despeses derivades de les activitats pràctiques per cada estudi d'acord amb els criteris del vicerectorat. Així, s'obri el termini per la sol·licitud de despeses derivades de les activitats pràctiques del primer semestre de l'any acadèmic 2020-21 lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències.

Les despeses podran incloure espècimens d'experimentació o demostració, material fungible i reactius de laboratori, petit equipament de laboratori i despeses associades a les sortides de camp.

El professor responsable de cada assignatura amb activitats pràctiques, o la persona que delegui, podrà enviar el full de càlcul degudament complimentat als Caps d'Estudis abans de les 13:00h (CET) del 15 de juliol de 2020. En un temps prudencial, la Comissió de Direcció del Centre aprovarà les despeses sol·licitades a proposta dels Caps d’Estudis. S’intentarà atendre a totes les sol·licituds, si bé a la distribució es tindrà en consideració el tipus d’assignatura (és prioritzen les de formació bàsica i les obligatòries), el número d'hores i el número d'alumnes, així com el grau d'especialització de les pràctiques. La comissió o els Caps d'Estudi podran demanar als sol·licitants informació addicional que pugui completar la descripció o la justificació de la necessitat de les despeses.

Les despeses aprovades seran comunicades pels Caps d’Estudis als sol·licitants, en còpia al Degà, moment a partir del qual els sol·licitants podran començar a tramitar el subministrament o la prestació de serveis sol·licitada fent la sol·licitud de contracte menor per UIBdigital, a càrrec de l’analítica comptable indicada pels Caps d'Estudis, a l'àrea administratius del centre d’acord amb el procediment de tramitació vigent. Les sol·licituds de contracte menor es podran fer fins el 15 de novembre de 2020. Un cop lliurats el bé o realitzat el servei de conformement el sol·licitant ho comunicarà a l'àrea de gestió econòmica (comptabilitat.ciencies@uib.es) dels serveis administratius del Centre.

Si bé no hi ha una partida específica, també, s'obri el termini per la sol·licitud de despeses de reparació, substitució i nova compra d’equipament inventariable utilitzat a les activitats pràctiques lligades a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències, per l'estudi de la viabilitat i priorització per part de la Comissió de Direcció del Centre. El professor responsable de cada assignatura amb activitats pràctiques, o la persona que delegui, podrà enviar el full de càlcul degudament complimentat i la documentació addicional requerida als Caps d'Estudis abans de les 13:00h (CET) del 15 de juliol de 2020.

Publicat el 02/06/2020.