Normativa i reglaments dels estudis de grau

Normes, directrius i criteris específiques de la facultat

Normativa pròpia per a la finalització d'estudis mitjançant compensació

Aquesta normativa, aprovada per la Junta de Facultat del 9 de febrer de 2015, estableix els requisits perquè l’alumnat dels graus de la Facultat de Ciències tingui l’opció de finalitzar els estudis mitjançant compensació.

A més de les condicions que marqui el Reglament acadèmic, l’alumnat dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química poden demanar la compensació d’una qualificació si tenen una qualificació mitjana de l’expedient igual o superior a 5,50.

Per més informació aneu al catàleg de procediments estudis de grau.

Acord 01/20 Criteris d’assignació i de canvi de grup

Cada centre determinarà i farà públics, abans de l’inici de la matrícula, els criteris d’assignació i de canvi de grup (Acord 01/20). Cada centre pot establir criteris de reassignació dels grups mitjans i petits, sempre que estiguin regulats a la normativa pròpia.

Un canvi de grup només es pot fer dins la seu on està admès i matriculat l’estudiant. Per més informació aneu al catàleg de procediments estudis de grau.

Acord 02/20 Pla d'ampliació de matrícula

Poden realitzar ampliació de matrícula els estudiants que hagin formalitzat matrícula dins el termini ordinari. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre, i d’assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació.

El pla d’ampliació de matrícula (Acord 02/20) serà el que hagi aprovat la Comissió Acadèmica a proposta de la facultat, escola o del Centre d’Estudis de Postgrau. El pla d’ampliació de matrícula es publicarà abans de l’inici del termini de matrícula ordinària (per defecte, es prorrogarà el pla de l’any acadèmic anterior, amb acomodació del període corresponent al calendari acadèmic) i ha d’especificar les assignatures que seran susceptibles, o no, d’ampliació.

Per més informació aneu al catàleg de procediments estudis de grau.

Acord 03/20 Normes d’organització i funcionament dels Consells d'Estudis

Cada junta de centre ha d’aprovar les normes d’organització i funcionament de cada consell d’estudis (Acord 03/20). Aquests consells es poden estructurar per cursos o així com ho acordi cada junta de centre. Les normes esmentades s’han d’enviar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Acord 04/20 Criteris i normes per a la matrícula extraordinària

La matrícula extraordinària és la que correspon a una persona que, tot i que no tingui titulació d’accés a la Universitat, es matricula en una o diverses assignatures per raons d’interès personal, i dona dret a l’expedició del corresponent certificat dels crèdits cursats.

La sol·licitud de matrícula extraordinària s’ha d’adreçar, durant el termini de matrícula ordinària, al responsable de la titulació, el qual, un cop examinat el perfil de la persona sol·licitant, dictaminarà segons els criteris i les normes establerts pel centre corresponent. Les sol·licituds es resoldran en finalitzar el termini de matrícula ordinària.

Per més informació aneu al catàleg de procediments estudis de grau.

Acord 01/21 Criteris en cas d'empat en els premis extraordinaris

El reglament acadèmic estableix, a proposta de la Facultat de Ciències, que la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, concedirà els premis extraordinaris dels estudis de grau adscrits al centre.

Així mateix, estableix que, per a la proposta, s’ha de valorar com a mèrit la nota mitjana de l’expedient acadèmic del grau finalitzat, la qual, en qualsevol cas, ha de ser igual o superior a 8,00. També estableix que, en cas que es produeixi un empat entre diversos estudiants, la proposta s’ha de fer complint uns criteris aprovats per la Junta de Centre.

En virtut del que s’ha exposat, la Junta de la Facultat de Ciències ha aprovat els criteris de la Facultat de Ciències per fer la proposta de premis extraordinaris dels estudis de grau en cas que hi hagi empat entre diversos candidats.
 

Acord 02/21 Reglament per a l'elaboració i avaluació del treball de fi de grau

L’Acord normatiu 9954/2011, del dia 23 de setembre, pel qual s’aprova el reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears, té com a objecte establir un marc general sobre l’elaboració i la defensa dels treballs de fi de grau o de màster que permeti, respectant les diferències entre titulacions i entre graus i màsters, una certa homogeneïtat en els àmbits de l’organització i avaluació. Aquest reglament estableix que les juntes de centre hauran de desenvolupar normatives específiques que regulin els treballs de fi de grau.

En virtut de tot l’anterior, la Junta de la Facultat de Ciències ha aprovat l’actualització de la normativa que regula l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències.

Acord 03/21 Reglament de les funcions i elecció dels delegats de curs

El transcórrer diari de la vida acadèmica genera necessitats de comunicació més intenses que les que, de manera orgànica, estan previstes en els estatuts de la Universitat. Representar l’alumnat de cada un dels cursos de tots els estudis de la Facultat de Ciències es considera necessari, tant per exercir-ne de manera eficaç la representació com per garantir la validesa i representativitat de les seves interlocucions amb els òrgans acadèmics i administratius implicats en els estudis de la Facultat.

En virtut d’això, la Junta de la Facultat de Ciències ha aprovat el reglament que regula les funcions i l’elecció dels delegats de curs dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències.
 

Acord 04/21 Reglament que regula les pràctiques externes de caràcter optatiu

L’Acord normatiu 11124/2014, del dia 19 de setembre, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en empreses, entitats o institucions, té com a objecte regular amb caràcter general les pràctiques curriculars i extracurriculars dels estudiants de la UIB, tant dels alumnes de grau com de postgrau. Aquesta normativa estableix que els centres responsables de les titulacions hauran de desenvolupar normatives específiques que regulin les pràctiques.

En virtut de l’anterior, la Junta de la Facultat de Ciències ha aprovat el següent reglament que regula les pràctiques externes curriculars de caràcter optatiu dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències.

Acord 05/21 Via per ampliar l’optativitat dels estudis

La normativa general permet a l’alumnat d’una titulació cursar assignatures d’altres titulacions en règim de matrícula extraordinària que, un cop superades, poden ser reconegudes, com a crèdits optatius, per la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació. Així, aquesta via permet a un estudiant ampliar l’optativitat dels seus estudis amb, per exemple, assignatures d'altres estudis de la Facultat de Ciències. És convenient que l'estudiant consulti amb el cap d'estudis de la seva titulació la idoneïtat de cursar una assignatura perquè, si escau, pugui ser després reconeguda.

Per més informació aneu al catàleg de procediments estudis de grau: matrícula extraordinària i reconeixement de crèdits.

Acord 01/22 Priorització de les sol·licituds d'alumne col·laborador

L’article 12 sobre el reconeixement i/o compensació de les places d’alumnes col·laboradors de l’AN13595 del dia 21 de juliol de 2020, pel qual s’aprova la normativa sobre les places d’alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears, estableix que, en el cas dels alumnes col·laboradors en investigació tipus A, s’assignaran un nombre total de crèdits, cada any acadèmic a cada facultat o escola.

S’aprova (Acord 01/22) el procediment en cas que les sol·licituds d'alumne col·laborador dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències aprovades superin el total de crèdits assignats a la Facultat.