Pràctiques Externes extracurriculars

Les Pràctiques Externes (PEX) extracurriculars són activitats formatives que l'estudiant realitza de forma voluntària per complementar la seva formació acadèmica amb el món professional. Tot i que tenen els mateixos objectius que les PEX curriculars, no estan incloses als plans d'estudis. No obstant això, fer aquestes pràctiques implicarà l'abonament d'una ajuda econòmica a l'estudiant; a aquesta quantitat s'hi aplicarà una retenció en concepte d'IRPF i implicarà l'alta al règim de la Seguretat Social.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), com a servei adreçat als estudiants universitaris i a les empreses per afavorir l'ocupació dels estudiants de les Illes Balears, gestiona les ofertes de pràctiques externes extracurriculars, a més d'ofertes laborals per a estudiants i titulats universitaris. També assessora els usuaris inscrits respecte a la recerca de feina, oposicions, etc.

Per poder realitzar aquestes pràctiques, els estudiants han de complir una sèrie de requisits.

sempre