Consells d'Estudis

L’objectiu dels consells d’estudis és vetllar pel compliment del que estableix la memòria verificada del pla d’estudis vigent i la coordinació del professorat que imparteix docència en la titulació, en relació amb el desenvolupament del programa formatiu de la titulació, així com la coordinació amb altres consells d’estudis que comparteixen la docència de les assignatures bàsiques de la branca o les branques de coneixement que els pertoquen, ACORD NORMATIU 13866 del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears).

El ple del consell d’estudis d’un estudi és integrat pel president del consell d’estudis, que serà el degà o la persona que delegui, el corresponent cap d’estudis i tots els professors que imparteixen docència en el títol, entre els que el president designarà un secretari.

La Facultat de Ciències, Acord 03/20 de dia 17 de juliol de 2020 de la Junta de Facultat de Ciències, estableix, per cada consell d’estudis, una comissió permanent com a òrgan d'enllaç entre el president, el cap d’estudis i els consells d'estudis en els períodes que transcorren entre cada sessió del ple del consell corresponent. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del president del consell d’estudis i del cap d’estudis. La integren, almanco, el president, el cap d'estudis, els coordinadors de curs i el secretari del consell d’estudis. Forma també part de la comissió permanent, en ple dret, el director del departament que tinguin assignada més docència en l’estudi o la persona que delegui.

Totes les denominacions que en aquest espai web apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Consell d'Estudis del Grau de Biologia

Consell d'Estudis del Grau de Biologia

  • Professorat i assignatures que imparteixen en el títol.

 

Consell d'Estudis del Grau de Bioquímica

Consell d'Estudis del Grau de Bioquímica

  • Professorat i assignatures que imparteixen en el títol.

 

Consell d'Estudis del Grau de Física

Consell d'Estudis del Grau de Física

  • Professorat i assignatures que imparteixen en el títol.

 

Consell d'Estudis del Grau de Química

Consell d'Estudis del Grau de Química

  • Professorat i assignatures que imparteixen en el títol.