Pràctiques Externes curriculars

Les Pràctiques Externes (PEX) curriculars són una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que, tot i que com a assignatura optativa, en algunes titulacions de la Facultat de Ciències, es pot escollir tant a tercer com a quart, es recomana cursar-la a quart curs, quan els alumnes ja disposen d'un bagatge científic superior i estan en millors condicions per aprofitar aquesta experiència.

Aquesta assignatura preten dotar la formació acadèmica dels estudiants d'un complement pràctic en un entorn  real i afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionalsi en facilitin l’ocupabilitat.

Les  pràctiques es poden fer en empreses, inclosa la UIB, de l’àmbit nacional i internacional. Per a la realització de les pràctiques, la UIB ha de tenir subscrit un conveni de cooperació educativa amb cadascuna de les empreses col·laboradores, d’acord amb la normativa estatal, autonòmica i pròpia vigents.

L'estudiant interessat a fer PEX ha de ser conscient que l'horari de les pràctiques estarà condicionat per les necessitats i els interessos de l'empresa receptora, cosa que pot impossibilitar l'assistència presencial a les classes d'altres assignatures durant el primer i segon semestre. En casos concrets, les pràctiques externes podrien desenvolupar-se durant els mesos d'estiu.

Els continguts i les activitats concretes a desenvolupar sota la tutela i supervisió del tutor de l'empresa les defineix el tutor de l'empresa, amb l'ajuda del tutor acadèmic, al programa formatiu específic per a cada alumne que figura annex al conveni de col·laboració signat amb l'empresa.

L’avaluació es realitza sobre el desenvolupament i execució del treball i la memòria escrita de les pràctiques externes. El cap d’estudis especificarà, en la guia docent de l’assignatura de pràctiques, seguint les directrius del consell d’estudis respectiu, quinselements seran avaluats pel tutor d’empresa i quins pel tutor acadèmic, el pes relatiu de cada element en la qualificació final i la nota mínima de cada element d’avaluació.

Els detalls sobre les PEX curriculars estan subjectes al reglament pròpi de la Facultat de Ciències i tenen requisits de matrícula, tant acadèmics com de l'empresa.

Calendari per a l'assignació i l'avaluació de les PEX

Presentació de propostes, assignació i matrícula

La Facultat de Ciències estableix el següent procediment i calendari per a la presentació de propostes, assignació, matrícula i avaluació de les PEX per l’any acadèmic 2021-22.
Matrícula ordinària inici fi
Període per a enviar* les propostes de PEX 13/09/21 13/10/21
Publicació llista de pràctiques que ofereixen les entitats col·laboradores   20/10/21
Període per a sol·licitar* l’assignació d'unes pràctiques 21/10/21 27/10/21
Publicació de les  assignacions de les pràctiques
  03/11/21
Període per a acceptar* la plaça i sotmetre’s, si escau, a l’entrevista sol·licitada 04/11/21 12/11/21
Període per a matricular-se de l’assignatura en els serveis administratius
15/11/21 19/11/21
Ampliació de matrícula    
Publicació llista de pràctiques que ofereixen les entitats col·laboradores    21/02/22
Període per a sol·licitar* l’assignació d'unes pràctiques
21/02/22 25/02/22
Publicació de les assignacions de les pràctiques Document recent   04/03/22
Període per a acceptar* la plaça i sotmetre’s, si escau, a l’entrevista sol·licitada 07/03/22 15/03/22
Període per a matricular-se de l’assignatura en els serveis administratius 16/03/22 18/03/22

* al correu electrònic practiques.ciencies@uib.cat

Documents associtas:
  • Instància per a la presentació de propostes de PEX (empreses, entitats i institucions amb les quals la Universitat de les Illes Balears manté convenis de cooperació educativa)
  • Instància per a manifestar les preferències de les pràctiques (estudiants)

 

Avaluació

La Facultat de Ciències estableix el següent procediment i calendari per a la presentació de propostes, assignació, matrícula i avaluació de les PEX per l’any acadèmic 2021-22.
Avaluació anticipada fi
Lliurament (alumnes) de memòries de PEX al tutor acadèmic 10/02/22
Lliurament* dels informes dels tutors (de l'entitat i acadèmic) pel tutor acadèmic 17/02/22
Termini per lliurar (cap d'estudis) les actes de les PEX 02/03/22
Avaluació ordinària fi
Primer període  
Lliurament (alumnes) de memòries de PEX al tutor acadèmic 04/07/22
Lliurament* dels informes dels tutors (d'empresa i acadèmic) pel tutor acadèmic 11/07/22
Termini per lliurar (cap d'estudis) les actes de les PEX 22/07/22
Segon període  
Lliurament (alumnes) de memòries de PEX al tutor acadèmic 12/09/22
Lliurament* dels informes dels tutors (d'empresa i acadèmic) pel tutor acadèmic 19/09/22
Termini per lliurar (cap d'estudis) les actes de les PEX 30/09/22

* a través d'aula digital

Documents associtas:
  • Informe a omplir pel tutor acadèmic y escala d'avaluació a omplir pel tutor de l'entitat