Junta de Facultat

participacio

La junta de facultat és l’òrgan de govern de la facultat (FOU núm. 331, de 24 de maig de 2010), i la composició actual de la junta és la següent (juny de 2021):

  1. El degà, que la presideix, els vicedegans i el secretàri (FOU núm. 493, de 21 de febrer de 2020 i FOU num. 521, de 25 de juny de 2021).
  2. Els directors dels departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Enginyeria Industrial i Construcció, Física, i Química, o la persona que deleguin (FOU núm. 504, de 11 de novembre de 2020, FOU núm. 492, de 24 de gener de 2020 i FOU núm. 507, de 18 de desembre de 2020).
  3. Trenta representants elegits entre els professors que constitueixen els consells de departament de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Física, i Química (FOU núm. 492, de 24 de gener de 2020).
  4. Quinze representants elegits entre l'alumnat dels títols de grau adscrits a la Facultat de Ciències (FOU núm. 531, de 28 de gener de 2022).
  5. Dos representants elegits entre el personal d’administració i serveis que desenvolupa llurs funcions a la Facultat de Ciències (FOU núm. 489, d'11 de desembre de 2019).
  6. L’administrador de centre (FOU núm. 483, de 21 de juny de 2019).

La durada del mandat dels membres electius de la junta de facultat inclosos als punts 3) i 5) de l’apartat anterior és de quatre anys. La durada del mandat dels altres membres electius, punt 4), és de dos anys.

Totes les denominacions que en aquest espai web apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Convocatòries i actes de la Junta de la Facultat de Ciències. Espai virtual de la Junta de la Facultat de Ciències disponible a aula digital (coordinació).