Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del darrer curs dels graus de la Facultat de Ciències.

El TFG consisteix en la realització d’un treball original o de revisió bibliogràfica per part de l’estudiant sobre un tema propi de la titulació, inèdit i elaborat de manera individual sota la supervisió d’un tutor (i, si escau, també d’un tutorcol·laborador) designat específicament per a aquesta finalitat.

L’objectiu del TFG és realitzar una activitat autònoma i individual, per una part, dirigida a aconseguir que l’estudiant apliqui i integri competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llargde la titulació i, per altra part, que permeti l’avaluació de la seva formació general en una determinada disciplina com a requisit previ a la consecució del títol de grau corresponent.

Les tasques necessàries per desenvolupar el TFG es podran realitzar en els centres docents i investigadors de la UIB, els centres docents i investigadors d’una altra universitat,o en organismes o institucions de recerca o innovació externes a la Universitat que tinguin un conveni de cooperació educativa amb la UIB per desenvolupar el TFG.

L'avaluació del TFG es fa sobre el desenvolupament i execució del treball, una memòria escrita del treball i l'exposició i defensa oral del treball davant els avaluadors (professors doctors de la UIB vinculats a la titulació) en sesió pública. El cap d’estudis especificarà, en la guia docent de l’assignatura TFG, seguint les directrius del consell d’estudis respectiu, quins elements seran avaluats pel tutor i quins pels avaluadors, el pes relatiu de cada elementenla qualificació final i la nota mínima de cada element d’avaluació.

Els detalls sobre el Treball de Fi de Grau estan subjectes al reglament pròpi de la Facultat de Ciències. L'assignatura té requisits de matrícula. Per poder matricular-se de l’assignatura TFG l’estudiant haurà de tenir superatstots els crèdits de les matèries de formació bàsica, tenir pendent un màxim de 12 crèdits dels cursos primer, segon i tercer i estar matriculat de tots els crèdits necessaris menys 6 crèdits per completar la titulació sense comptar el TFG.

Premis als treballs de fi de grau, convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Poden sol·licitar aquest premi tots els alumnes que hagin realitzat un TFG a la UIB l'any acadèmic 2021-22, hagin obtingut una qualificació mínima del treball de 9,0 i hagin sol·licitat el títol de grau. El termini de presentació de sol·licituds de participació finalitza l'11 d'octubre de 2022. Document recent

Calendari per a l'assignació i l'avaluació del TFG

Presentació de propostes i assignació

La Facultat de Ciències estableix el següent calendari i procediment per a la presentació i assignació de propostes de TFGs per l’any acadèmic 2021-22.
Matricula ordinària inici fi
Període per a enviar* les propostes generals i particulars de TFG 08/09/21 14/10/21
Publicació** de les assignacions dels TFG (propostes acordades)   28/10/21
Publicació** de la llista de TFG i tutors que s'oferten (propostes generals)   28/10/21
Període per sol·licitar** l’assignació d'un TFG i tutor (propostes generals) 02/11/21 10/11/21
Publicació** de les assignacions dels TFG (propostes generals)   18/11/21
Sol·licitud*** de canvi de tema   29/04/22
Ampliació de matrícula    
Període per sol·licitar** l’assignació d'un TFG i tutor 21/02/22 25/02/22
Publicació** de les assignacions dels TFG   04/03/22
Sol·licitud*** de canvi de tema   29/04/22

* al correu electrònic tfg.ciencies@uib.cat
** a través d'aula digital
*** a través dels serveis administratius (cita prèvia)

Documents associtas:
  • Instàncies per a la presentació de propostes de TFG.

 

Avaluació

La Facultat de Ciències estableix el següent calendari i procediment per a les defenses i avaluació del Treball de Fi de Grau per l’any acadèmic 2021-22.
Avaluació anticipada inici fi
Període per sol·licitar* l'avaluació anticipada
10/01/22 14/01/22
Sol·licitud* de canvi de títol   14/01/22
Publicació* dels tribunals/comissions
  25/01/22
Lliurament de les memòries TFG al tutor   28/01/22
Publicació* del lloc i hora de les sessions d'avaluació i ordre de les exposicions   01/02/22
Lliurament* de la memòria TFG i informe TFG pel tutor/ponent   02/02/22
Defensa TFG 08/02/22 09/02/22
Termini per lliurar les actes del TFG amb les qualificacions degudament indicades i signades   02/03/22

Avaluació ordinària  inici  fi
Període per sol·licitar* l'avaluació al primer (juny) o segon període (setembre)
16/05/22 27/05/22
Publicació* dels tribunals/comissions
  14/06/22
Primer període d'avaluació
   
Sol·licitud* de concreció o canvi de títol   03/06/22
Lliurament de les memòries TFG al tutor   17/06/22
Publicació* del lloc i hora de les sessions d'avaluació i ordre de les exposicions   21/06/22
Lliurament* de la memòria TFG i informe TFG pel tutor/ponent   22/06/22
Defensa TFG 29/06/22 30/06/22
Termini per lliurar les actes del TFG amb les qualificacions degudament indicades i signades   22/07/22
Segon període d'avaluació    
Sol·licitud* de concreció o canvi de títol   02/09/22
Lliurament de les memòries TFG al tutor   09/09/22
Publicació* del lloc i hora de les sessions d'avaluació i ordre de les exposicions   12/09/22
Lliurament* de la memòria TFG i informe TFG pel tutor/ponent   14/09/22
Defensa TFG 19/09/22 20/09/22
Termini per lliurar les actes del TFG amb les qualificacions degudament indicades i signades   30/09/22

 * a través d'aula digital

Documents associtas: